×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W czwartek trwały konsultacje nad stworzonym przez Powiatowy Urząd Pracy konspektem, dotyczącym propozycji zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Zdecydowanie niezbędna jest większa pomoc dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Wczoraj konsultacje trwały w Urzędzie Miasta, a dziś zebraliśmy wszystko to, na co wskazują nam przedsiębiorcy i stworzyliśmy konspekt proponowanych zmian do Tarczy Antykryzysowej. Na wiele zagadnień zwrócił również uwagę Powiatowy Urząd Pracy, który środki pomocowe rozdziela. Proponowane zmiany miałyby dotyczyć m.in. kwestii związanych z przeważającym kodem PKD, bowiem aktualne brzmienie przepisu w sposób istotny zawęża grupę mikro i małych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotację. - mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski

Konspekt dotyczący propozycji zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ;

ANTYKRYZSOWA TARCZA BRANŻOWA

PKT 1
Art.  15zze4  ustawy - jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców; Organ wypłacający te środki – STAROSTA KOŁOBRZESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU;

Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż w wysokości do 5.000,00 zł. – Nowy instrument wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej – tzw. branżowej

AKTUALNE BRZMIENIE PRZEPISU – na czerwono zaznaczono przepisy do zmiany:

Art.  15zze4 [Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców]

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

2. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

4. Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:
1)o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2)o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3)potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
4)o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, złożone są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

7. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

8. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

10. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 9, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

11. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
1)wydatkował j ą niezgodnie z przeznaczeniem;
2)złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
3)nie poddał się kontroli, o której mowa w ust. 16.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty.

13. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w ust. 8, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.

14. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

15. Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

16. Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie:
1)wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2)właściwego dokumentowania dotacji.

17. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

18. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub, na jego wniosek, innych pracowników tego urzędu do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 16.

19. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

PROPOZYCJE ZMIAN:

1.A – pominięcie w treści art.  15zze4  ust. 1 ustawy jako warunku udzielania wsparcia wobec mikro i małych przedsiębiorców posiadania oznaczeń PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie przeważającej działalności tak, aby wsparcie objęło wszystkich mikro i małych przedsiębiorców, bez znaczenia jaki jest deklarowany przez nich na dzień 30 września 2020 r. przeważający kod PKD; Aktualne brzmienie przepisu w sposób istotny zawęża grupę mikro i małych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotację – właśnie ze względu na brak właściwego, przeważającego PKD;

1 B – warunkiem udzielenia wsparcia byłoby prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 01 stycznia 2021 r. i od tego momentu nie można byłoby zawieszać/likwidować prowadzonej działalności gospodarczej aż do dnia złożenia wniosku, a więc wsparcie trafiłoby do tych podmiotów które z założenia działają w sposób stały, a nie w sposób okresowy (sezonowy);

1 C – pominięcie warunku o którym mowa w treści art.  15zze4  ust. 1 ( aktualne brzmienie) ustawy uzależniającego możliwość ubiegania o dotację od deklarowanego przez mikro, małego przedsiębiorcę spadku przychodu z działalności gospodarczej                      w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskanego w październiku albo listopadzie 2020 r. – niższy co najmniej o 40 % w aktualnym stanie prawnym – w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Tego rodzaju warunek zawęża aktualnie możliwość uzyskanie w odniesieniu do podmiotów, które funkcjonowały na rynku zarówno w 2019 jak i 2020 r. Pojawia się bowiem pytanie co z podmiotami, które pojawiły się na rynku już w 2020 r. i funkcjonują do dzisiaj?

1 D – w przypadku wprowadzenia w/w zmian wydłużenie terminu składania wniosków do 30 czerwca 2021 r. – taka możliwość istnieje aktualnie na gruncie obowiązujących przepisów, bez konieczności zmian - art.  15zze4  ust. 10. ustawy -                „Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 9, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane”;


PKT 2

Aktualnie w związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 6.0 przedłużono możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dofinansowań dotyczących: Organ wypłacający środki: STAROSTA KOŁOBRZESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU;

1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizyczny mi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc)
3. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
4. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)
5. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
6. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2)


Do złożenia wniosków uprawnieni są Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ww. form pomocy lub otrzymali dofinansowanie na okres krótszy niż 3 miesiące. Wnioski można składać /przesłać wyłącznie do dnia 10 czerwca 2021 r.:


PROPOZYCJE ZMIAN:

Zmiana przepisów w taki sposób aby do złożenia wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników  (art. 15zzc) uprawnieni byli także                     ci przedsiębiorcy, którzy JUŻ KORZYSTALI z tej formy pomocy lub otrzymali dofinansowanie na okres 3 miesięcy w poniższym zakresie. Miesięczna kwota wsparcia –              2.800,00 zł  (kwota najniższego wynagrodzenia) + zwolnienie ze składek ZUS x 3 – m-ce = 8.400,00 zł;

Sposób wyliczenia spadku obrotów - zakresy – wg stanu dotychczas obowiązującego;             

UZASADNIENIE:

Wsparcie kierunkowe do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników – samozatrudnieni; W odniesieniu do Przedsiębiorców zatrudniających pracowników możliwe jest korzystanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy – postojowe, wsparcia z PFR-u;

PKT 3

PROPOZYCJA ZMIAN:

Możliwość zwolnienia ze składek ZUS wszystkich mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w dotychczasowym zakresie przez OKRES 3 MIESIĘCY, z możliwością przedłużenia tego zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zarówno w odniesieniu do podmiotów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i w odniesieniu do pracowników Bez podziału na branże, PKD;
ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA