×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

 

Regulamin

 • 1. Aby umieścić ogłoszenie w serwisie e-KG.pl należy zarejestrować, lub jeżeli jesteś zarejestrowany, musisz sie zalogować.
 • 2. Wypełnij formularz wpisując treść ogłoszenia, oraz dane umożliwiające kontakt (rubryki oznaczone gwiazdką)
 • 3. Każdy Użytkownik ma możliwość umieszczenia bezpłatnych ogłoszeń.
 • 4. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania e-KG.pl.
 • 5. Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji naszego Regulaminu.
 • 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów dotyczących funkcjonowania e-KG.pl prosimy o kontakt ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Regulamin korzystania z ogłoszeń e-KG.pl

 • 1. Serwis e-KG.pl i jego dział ogłoszenia jest platformą na której Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia drobne.
 • 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę, zamieszczającą w serwisie e-Kg.pl ogłoszenie – ofertę.
 • 3. Użytkownikiem e-KG.pl może być osoba fizyczna lub prawna.
 • 4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwis e-KG.pl zastrzega sobie prawo do skasowania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 • 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis e-KG.pl na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • 6. Informacje podane w formularzu mogą być wykorzystywane przez e-KG.pl do kontaktów z Użytkownikami w celu poprawienia jakości oferowanej usługi jak też przekazywania informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu.
 • 7. e-KG.pl nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń serwisu.
 • 8. e-KG.pl umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń.
 • 9. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym.
 • 10. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.
 • 11. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez użytkowników (imię, nazwisko, adres, konto e-mail, numer telefonu).
 • 12. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala polskie prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa lub towary, na obrót których wymagana jest koncesja.
 • 13. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie może być obsceniczna, być wykorzystywana do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie może reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i zgody właściciela serwisu e-KG.pl
 • 14. Administrator e-KG.pl zastrzega sobie prawo nie umieszczenia lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • 15. Jeśli ogłoszenie narusza regulami zgłoś jego naduzycie (zakładka przy każym z ogloszeń)
 • 15. e-KG.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

Regulamin komentarzy portalu www.e-KG.pl

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne lub prywatne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Redakcja nie opublikuje także komentarzy, które:


- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
- są reklamami
- są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
- nawołują do agresji
- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
- zawierają uwagi skierowane do redakcji Kołobrzeskiego serwisu informacyjnego www.e-kg.pl. W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

- publikowane są z jednego numer IP pod wieloma nicka'mi (dot. jednego artykułu)

 
 • Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa wyżej
 •     Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia regulaminu mogą być na stałe lub czasowo pozbawieni dostępu do konta na portalu.
 •     Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć dowolne komentarze lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 •     Administrator nie ma obowiązku poinformowania o przyjęciu bądź skasowaniu komentarza.
 •     Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Na wniosek właściwych organów udostępni wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z regulaminem
 •     Redakcja zwraca się z prośbą o nie komentowanie wpisów obraźliwych, nastawionych na prowokację i pisanych przez osoby, którym brakuje kultury, ogłady, rozsądku itp. Wpisy takie będę usuwane jak najszybciej to możliwe.
 •     Redakcja zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany Regulaminu bez koniecznosci informowania o tym Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz zmianami w Regulaminie oraz jego przestrzeganie.
 •     Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 03.10.2008

Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Kołobrzeski Serwis Informacyjny www.e-kg.pl do:

- zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera
- obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
- publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
- włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
- umieszczania tekstu w bazach danych
 
Administracja ma prawo do:
a) Rozstrzygania kwestii związanych z serwisem objętych oraz nie objętych niniejszym regulaminem.
b) Roszczenia sobie prawa do wszelkich zmian regulaminu bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.
c) Zaprzestania świadczenia dostępu do części lub całości serwisu, wybranym lub wszystkim użytkownikom bez wskazania powodu.
d) Nie ponoszenia żadnej odpowiedzialności z tytułu przerw w dostępie do serwisu, utraty danych przechowywanych w bazach danych.
e) Usunięcia użytkownika bez podania przyczyny lub usunięcia konta użytkownika, który wprowadza sytuacje konfliktowe, działa na niekorzyść serwisu i innych autorów

Konkursy

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu e-KG.pl Ltd
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
  prawnych.
  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione
  przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników
  i współpracowników Organizatora.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert od Organizatora ze strony e-KG.pl także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane. Na przykład zbieramy dane osobowe w celu naliczenia stosownego podatku od nieruchomości, rolnego, itp., naliczenia opłaty za posiadanie psa, wydania dowodu osobistego, wydania urzędowych zaświadczeń, decyzji, jak również dane w celu zorganizowania i przeprowadzenia różnego rodzaju konkursów, przyznania nagród, stypendiów, itp.

Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa - nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator Danych wdrożył i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych. Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych. Systemy informatyczne umożliwiają odnotowanie każdej operacji wykonywanej na danych osobowych.
Stosowane są metody polegające na szyfrowaniu danych ich pseudonimizacji, jak i pełnej anonimizacji danych osobowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

e-KG.pl realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 - 21 RODO i dotyczą:
Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą - mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.
Prawa do sprostowania danych - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawa do usunięcia danych tzw. "prawo do bycia zapomnianym" - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych.
Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:
w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawa do przenoszenia danych - mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

WAŻNE: Ww. prawa podlegają ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa. Każdorazowo realizacja przysługujących Państwu praw będzie poprzedzona analizą formalno-prawną w tym zakresie.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.

ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wyślij mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.

W każdym przypadku, w którym Prezydent Miasta Kołobrzeg udostępnia dane dla podmiotów zewnętrznych w celu realizacji konkretnej usługi zawierana jest każdorazowo szczegółowa umowa powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych, a podmiotem przetwarzającym. Taka umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom Polityki ochrony danych Administratora Danych.


  

 

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA