×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

Na podstawie art. A ust. l ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, póz. 150), Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie po porozumieniu się z Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych w Koszalinie, uchwala co następuje:

 

Dla Uzdrowiska Kołobrzeg ustanawia się niniejszy statut.
Granicami Uzdrowiska są granice administracyjne miasta Kołobrzegu.

----------------------------------

 

DZIENNIK URZĘDOWY W KOSZALINIE
Koszalin, dnia 31 marca 1973 r.

Nr 4

Poz. 26
Uchwala Nr XVI/53/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 1972 r. o ustanowieniu statutu Uzdrowiska Kołobrzeg.


Poz. 27
Uchwala Nr XVI/54/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 1972 r. o ustanowieniu statutu Uzdrowiska Połczyn Zdrój.

--------------------------------------

UCHWAŁA NR XVI/53/72
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 1972 r.
o ustanowieniu statutu Uzdrowiska Kołobrzeg

Na podstawie art. A ust. l ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, póz. 150), Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie po porozumieniu się z Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych w Koszalinie, uchwala co następuje:

§1

Dla Uzdrowiska Kołobrzeg ustanawia się niniejszy statut. Granicami Uzdrowiska są granico administracyjne miasta Kołobrzegu.

§2

 1. W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników środowiskowy dla Uzdrowiska Kołobrzeg, ustala się obszar ochrony uzdrowiskowej, który w zależności od rodzaju czynności zastrzeżonych obejmuje:
  1. obszar A wschodni
   • którego granice poczynając od zachodu przebiegają następująco:
    od nasady wschodniej główki wejściowej do portu, wzdłuż brzegu kanału portowego (rzeki Parsęty) do granicy terenu portu handlowego, wzdłuż terenów portowych ulicą Portową, następnie wzdłuż ulicy Szkolnej do brzegu rzeki Parsęty. Brzegiem rzeki Parsęty do toru kolejowego linii Kołobrzeg - Trzebiatów. Wzdłuż toru kolejowego w kierunku północnym do przejazdu przez ul. Solną, następnie ul. Solną do skrzyżowania ul. Armii Czerwonej, wzdłuż ul. Armii Czerwonej a następnie ul. Kasprowicza do ul. Chopina, dalej wzdłuż toru kolejowego z pominięciem terenów parowozowni i centralnej ciepłowni. Dalej wzdłuż toru kolejowego linii Kołobrzeg - Koszalin do granicy administracyjnej miasta, granicą administracyjną do brzegu morskiego. Granicę północną strefy stanowi brzeg morski.
  2. obszar A zachodni
   • granico tego obszaru przebiegają następująco:
    od brzegu morskiego wzdłuż granicy administracyjnej miasta do drogi polnej, biegnącej wzdłuż terenów leśnych (na wydmach), będącej przedłużeniem ul. Wiosennej, z wyłączeniem terenów wydzielonych - do brzegu morskiego. Północna granica przebiega wzdłuż brzegu morskiego.
  3. Obszar B
   • składa się z obszaru B1 i dwóch obszarów B2. Granice obszarów B1 i B2 przebiegają następująco:
    • Granica obszaru B1 poczynając od zachodu przebiega następująco:
     od brzegu morskiego drogą polną do skrzyżowania dróg w miejscowości Grzybowo, dalej drogą polną (przedłużenie ul. Wylotowej) w kierunku Kołobrzegu, do skrzyżowania z drogą w kierunku południowo-wschodnim, a następnie wzdłuż drogi, będącej granicą terenów wydzielonych linią krzywą do ul. Sienkiewicza, przecinając dzielnicę przemysłowo - składową i tereny wydzielone do ul. Mazowieckiej, ul. Mazowiecką w kierunku Radzikowa, następnie linią krzywą przecinającą tereny wydzielone do ul. Szosowej, ul. Szosową w kierunku Kołobrzegu do skrzyżowania z ul. Świerczewskicgo, następnie drogą w kierunku rzeki Parsęty, następnie wzdłuż rzeki i dalej granicą administracyjną miasta. Rzeką Parsętą w kierunku północnym do zakrętu rzeki na północny zachód, a następnie linią krzywą do drogi Kołobrzeg - Budzistowo, w połowie odcinka drogi między drogą Kołobrzeg - Białogard a Budzistowem. Następnie drogą w kierunku do drogi Kołobrzeg - Białogard, wzdłuż drogi w kierunku Kołobrzegu do skrzyżowania z drogą polną w kierunku Wschodnim, dalej linią krzywą do toru kolejowego Kołobrzeg - Białogard, wzdłuż toru w kierunku Białogardu do skrzyżowania z drogą polną w Mirocicach, następnie wzdłuż drogi do granicy administracyjnej miasta, wzdłuż granicy do drogi Kołobrzeg - Koszalin, droga., w kierunku Koszalina do skrzyżowania z torem kolejowym linii Kołobrzeg - Koszalin, następnie wzdłuż toru kolejowego w kierunku Koszalina do przecięcia toru z granicą administracyjną miasta, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy terenów leśnych, a następnie w przedłużeniu do brzegu morskiego. Północna granicę strefy stanowi brzeg morski.
    • Granica obszaru B2 przebiega następująco:
     od zachodu wzdłuż granic obszaru administracyjnego miasta, tj. od skrzyżowania drogi Kołobrzeg - Dżwirzyno z drogą polną Grzybowo - Korzystno, następnie wzdłuż drogi w kierunku Kołobrzegu, do skrzyżowania z drogą polną w kierunku południowo-wschodnim, następnie drogą polną do skrzyżowania z torem kolejowym na linii Kołobrzeg - Trzebiatów i linią krzywą do przystanku Radzikowo na linii kolejki wąskotorowej (nieczynnej), na odcinku Kołobrzeg - Zieleniewo, następnie wzdłuż toru kolejki w kierunku Zieleniewa do drogi Kołobrzeg - Zieleniewo i dalej drogą polną w kierunku wschodnim do rzeki Parsęty. Rzeką Parsętą w kierunku północnym do granicy obszaru B1, granicą obszaru wzdłuż drogi do skrzyżowania ul. Szosowej z ul. Swierczewskiego, ul. Szosową w kierunku południowym, następnie w kierunku północno-zachodnim, linią krzywą, przecinającą tereny wydzielone do ul. Mazowieckiej, ul. Mazowiecką w kierunku Kołobrzegu, następnie linią krzywą, przecinającą tereny wydzielone i dzielnicę przemysłowo - składową do ul. Sienkiewicza, dalej drogą biegnącą w wykopie, wzdłuż granicy terenów wydzielonych linią krzywą do przecięcia z ul. Wylotową, wzdłuż ul. Wylotowej i jej przedłużenia do skrzyżowania dróg w miejscowości Grzybowo, dalej drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą Kołobrzeg - Dźwirzyno.
    • Granica obszaru B2 wschodniego przebiega następująco:
     od skrzyżowania toru kolejowego linii Kołobrzeg - Białogard z drogą polną w m. Miracice, wzdłuż toru w kierunku Białogardu do skrzyżowania z drogą w m. Stramnica, linią prostą w kierunku północno - wschodnim do granicy terenów leśnych do mostku na rowie melioracyjnym. Następnie wzdłuż granicy terenów leśnych w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania toru Kołobrzeg - Koszalin i drogą Kołobrzeg - Koszalin, dalej wzdłuż drogi w kierunku Kołobrzegu do przecięcia drogi z granicą administracyjną Kołobrzegu, granicą w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą polną w kierunku Mirocic, wzdłuż drogi do toru kolejowego linii Kołobrzeg - Białogard
  4. Obszar C
   • granice obszaru C przebiegają następująco:
    od wschodniego cypla u ujścia kanału z jeziora Resko Przymorskie w Dźwirzynie do morza, linią prostą do mostu na rzece Łużance drogi Kołobrzeg - Karcino, następnie linią prostą do koty 6,2 m w Nowogardku, po wschodniej stronie drogi Nowogardek - Drzonowo, dalej linią prostą w kierunku wschodnim do koty 14,0 m na południe od m. Stary Borek, następnie linią prostą w kierunku wschodnim do koty 20,2 m w pobliżu toru kolejki wąskotorowej na odcinku Zieleniewo - Błotnica, dalej linia prosta do rozwidlenia dróg Kołobrzeg - Trzebiatów i Świdwin. Następnie linia prostą w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg w m. Dygowo, wzdłuż drogi Dygowo - Stójkowo - Kukinka - Ustronie Morskie do skrzyżowania z drogą Kołobrzeg - Koszalin, dalej wzdłuż drogi w kierunku Koszalina do skrzyżowania z drogą polną Kukinka - Zasin, droga polną w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą do m. Wędowo, dalej wzdłuż drogi w kierunku północnym i w przedłużeniu do brzegu morskiego. Północną granicę strefy stanowi brzeg morski do wschodniego cypla u ujścia kanału w Dźwirzynie. Część zachodnia granic od m. Dźwirzyno do rozwidlenia dróg Kołobrzeg - Trzebiatów i Świdwin przebiega wzdłuż granic obszaru górniczego Kołobrzeg.
 2. Granice obszarów określonych w ust. J są oznaczone na planie w skali 1:5000 i mapie 1:25.000, stanowiącymi załączniki do statutu.

§3

Czynnościami zastrzeżonymi w rozumieniu art. 12 ust. l ustawy 7 dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie U7drowiskowym {Dz. U. Nr 23, póz. 150) są czynności następujące:

 1. dla obszarów A i Bi wyodrębnionych w celu kształtowania warunków środowiskowych:
  1. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych,
  2. uruchamianie pól biwakowych oraz domków campingowych,
  3. wyznaczanie parkingów i targowisk.
  4. wprowadzanie zmian w drzewostanie,
  5. uruchamianie punktów dystrybucji nawozów sztucznych, produktów naftowych l innych artykułów powodujących uciążliwe warunki,
  6. prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych i nierogacizny,
  7. uruchomienie punktów skupu produktów rolnych
  8. uruchomienie zakładów uciążliwych dla otoczenia;
 2. dla obszarów Ba:
  1. wprowadzenie zmian w drzewostanie,
  2. uruchomienie zakładów uciążliwych dla otoczenia,
  3. uruchamianie pól biwakowych i domków campingowych;
 3. wyłącznie dla obszaru A wyodrębnionego w celu bezpośredniego ukształtowania otoczenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:
  1. trzymanie zwierząt gospodarskich, ptactwa domowego i psów podwórzowych,
  2. organizowanie kolonii letnich,
  3. uruchamianie sklepów, kiosków, zakładów gastronomicznych i usługowych,
  4. instalowanie trwałych lub dla potrzeb doraźnych urządzeń, które by mogły kuracjuszom utrudnić lub zakłócić przebywanie na tym obszarze,
  5. przygotowywanie i wydawanie odpłatnych posiłków w lokalach mieszkalnych,
  6. organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym,
  7. wprowadzanie zmian w zagospodarowaniu publicznych i prywatnych terenów zielonych,
  8. podejmowanie robót ziemnych zakłócających funkcjonowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego lub utrudniających korzystanie z tych zakładów;
 4. dla obszaru C stanowiącego pozostałą część obszaru ochrony uzdrowiskowej nie objętą obszarami A i B:
  1. dokonywanie wyrębu drzew, z wyjątkiem planowanego wyrębu lasów państwowych dokonywanego zgodnie z planem urządzeniowo-leśnym;
  2. budowa zbiorników wodnych oraz regulacja rzek i potoków,
  3. zabezpieczenie ochrony Bałtyku przed zanieczyszczeniami ze ścieków i odpadów przemysłowo-rolnych, komunalnych itp.;
 5. dla całego obszaru ochrony uzdrowiskowej:
  1. wydawanie decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji.'1 zakładów przemysłowych objętych planem terenowym,1
  2. ochrona rzeki Parsęty wraz z całym zlewiskiem przed zanieczyszczeniami chemicznymi i biologicznymi na terenie powiatu Kołobrzeg, Białogard, Szczecinek i Koszalin,
  3. prowadzenie robót mających wpływ na fizjografię uzdrowiska lub jego założenia urbanistyczne.

§ 4

Następujące sprawy ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego, wymagają uzgodnienia:

 1. z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej lub organem (instytucją) działającą z upoważnienia tego Ministra:
  1. zmiana profilu leczniczego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego,
  2. zmiany w ogólnym lub szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  3. wydawania decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji:
   • na obszarze (obszarach) A - wszystkich obiektów
   • na pozostałych obszarach ochrony uzdrowiskowej - zakładów przemysłowych i usługowych objętych - planem centralnym;
 2. z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska:
  1. ustalanie planu urządzeniowo - leśnego dla terenów leśnych na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
  2. ustalanie i rozmieszczanie znaków drogowych na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
  3. ustalanie terminów remontów unieruchamiających działalność zakładów społecznych służby zdrowia na czas ponad 48 godzin,
  4. zmiany w zakresie działania zakładów społecznych służby zdrowia działających na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
  5. ustalanie na obszarze ochrony uzdrowiskowej rezerwatów przyrody,
  6. ustalanie rodzajów usług i czas ich świadczenia na obszarze A,
  7. ustalanie na obszarze A terminów remontów zakładów, dróg oraz urządzeń mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego niezależnie od ich usytuowania,
  8. likwidacja uspołecznionych zakładów usługowych na obszarze A.

§5

 1. Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu działając w granicach upoważnień ustawowych uchwali w trybie przewidzianym do wydawania przepisów prawnych przez rady narodowe, przepisy ustalające nakazy i zakazy służące do właściwego kształtowania warunków środowiskowych, a w
  szczególności dotyczące:
  1. specjalnych wymagań sanitarnych,
  2. walki z hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z obszarem A,
  3. estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych,
  4. zakazu handlu obnośnego na obszarach A,
  5. warunków sanitarnych, jakim powinny odpowiadać kwatery prywatne.
 2. Przepisy dot. walki z hałasem oraz estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych (ust. l pkt. b i c) powinny być wydane w okresie jednego roku od dnia ogłoszenia statutu.

§6

Załącznikami do statutu, poza planem, o którym mowa w § 2 ust. 2 są:

 1. wyciąg z zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25.VII.1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M. P. Nr 45, póz. 228),
 2. decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14.VI 1963 r. o utworzeniu obszaru górniczego „Kołobrzeg",
 3. plan zagospodarowania złóż peloidów występujących na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
 4. wyciąg z rejestru zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
 5. wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.

§ 7

Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący Prezydium - mgr Wacław Gelger
 • Przewodniczący Obrad - mgr Zygmunt Boczkowski

---------------------------------------

Uchwała Nr XVIII/163/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu
z dnia 3 lipca 1995 r. w sprawie zmiany statutu Uzdrowiska Kołobrzeg

Na podstawie art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, póz. 95 z późn. zm./, art. 4 ust. l w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym /Dz. U. Nr 23, póz. 150 z późn. zm./ oraz art. 2 pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych /Dz. U. Nr 34, póz. 198 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§1

 1. W uchwale Nr XVI/53/72 WRN w Koszalinie z dnia 17 stycznia 1972 roku o ustanowienie statutu Uzdrowiska Kołobrzeg /Dz. Urząd Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 1973 roku Nr U. póz. 26/ zmienionej uchwalą Nr X/69/89 WRN w Koszalinie z dnia 30 listopada 1989 roku w sprawie zmiany w statucie Uzdrowiska Kołobrzeg /Dz. Urząd Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z 1989 roku Nr 23, póz. 207/ w § 2 ust, l opis "obszar A wschodni" otrzymuje brzmienie:
  • którego granice poczynając od Zachodu przebiegają następująco:
   od brzegu morskiego wschodnią stronę ulicy Westerplatte wzdłuż granicy parku im. Żeromskiego do załamania ulicy, dalej w kierunku południowo -
   wschodnim linią prostą do granicy terenu portu handlowego, wzdłuż terenów portowych ul. Portową, następnie wzdłuż ulicy Szkolnej do brzegu rzeki
   Parsęty. Brzegiem rzeki Parsęty do toru kolejowego linii Kołobrzeg - Trzebiatów. Wzdłuż toru kolejowego w kierunku północnym do przejazdu przez ulicę Solną, następnie ulicą Solną do skrzyżowania z ul. Zdrojową i dalej ul. Zdrojową do ul. Kasprowicza. Następnie ul. Kasprowicza do ul. Fredry, dalej wschodnią stroną ul. Fredry do granicy terenu campingu do toru kolejowego linii Kołobrzeg - Koszalin, dalej wzdłuż toru kolejowego do przepustu drogowego oddalonego o 395 mm od wschodniej granicy Ośrodka Wczasowo-Sanatoryjnego "GÓRNIK". Od przepustu drogowego w kierunku północnym linią łamaną, wzdłuż rowu melioracyjnego / poprzez punkty poligonowe Nr 606, 605, 604, 603 / do końca rowu tj. punktu oddalonego od punktu poligonowego Nr 603 o 190 m. W tym punkcie granica załamuje się i biegnie rowem melioracyjnym w kierunku zachodnim na długości 150 m, gdzie ponownie załamuje się i biegnie w kierunku północnym poprzez punkt wysokościowy o rzędnej 2,9 m do brzegu Morza Bałtyckiego. Prosta ta przecina granicę pasa technicznego wybrzeża w punkcie oddalonym o 105 m na Zachód od punktu poligonowego Nr 124. Granicę północną strefy "A" stanowi brzeg morski.
 2. Nowy przebieg granicy wschodniej strefy uzdrowiskowe "A" określa plan stanowiący załącznik Nr l do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kołobrzegu .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kołobrzegu
mgr Krystyna Strzyżewska

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA